Finansdepartementets delbetänkande Att förebygga och hantera finansiella kriser

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.