Finansdepartementets förslag till ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)

Rubricerat ärende, ert dnr Fi2010/1634, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig i ärendet.