Finansdepartementets inbjudan att lämna synpunkter på föreslagna ändringar av öppenhetsdirektivet (2004/109/EG)

Finansdepartementets inbjudan att lämna synpunkter på föreslagna ändringar av öppenhetsdirektivet (2004/109/EG) Rubricerade ärende, diarienummer Fi2011/4669 har remitterats till Regelrådet. Remissen innehåller ingen svensk författningstext och omfattas inte av Regelrådets granskning. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande i detta ärende. Vid den fortsatta beredningen av ärendet är det angeläget att förslagets kostnadsmässiga och andra konsekvenser för berörda svenska företag analyseras och dokumenteras. Beredningen bör i denna del följa Statsrådsberedningens cirkulär 14 Riktlinjer för genomförande av unionsrättsakter Regelrådet vill i detta sammanhang erinra om att Regeringen i tilläggsdirektiv till Regelrådet (dir. 2011:71) den 25 augusti 2011 gett Regelrådet i uppdrag att bistå regelgivare genom att granska den konsekvensutredning som upprättats på EU-nivå. Regelrådet lämnar inom ramen för detta uppdrag på begäran råd och stöd i hur en kompletterande svensk konsekvensutredning bör göras om förslaget bedöms ha stor påverkan på svenska företag.