Finansdepartementets promemoria Avgifter för prövning av ärenden enligt EU:s förordning om värdepapperisering

Rubricerade ärende, diarienummer Fi2018/02116/B, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att det saknas handlingsutrymme för förslagsställaren. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i ärendet.