Finansdepartementets promemoria Begränsningar av möjligheten att göra avdrag för koncernbidrag

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.