Finansdepartementets promemoria Europeiskt tillsynssamarbete på finansmarknadsområdet

Finansdepartementets promemoria Europeiskt tillsynssamarbete på finansmarknadsområdet Rubricerat ärende, ert diarienummer Fi2011/4185, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.