Finansdepartementets promemoria Genomförande av det nya e-penningdirektivet (Ds 2010:27)

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig i detta ärende.