Finansdepartementets promemoria Kommunal medfinansiering av forskningsinfrastruktur inom Eric-konsortier (Ds 2013:54)

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag.
Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende