Finansdepartementets promemoria Överklagande av vitesföreläggande i fastighetstaxeringen

Finansdepartementets promemoria Överklagande av vitesföreläggande i fastighetstaxeringen Rubricerade ärende, diarienummer Fi2012/90, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.