Finansdepartementets promemoria Tillsyn över och ingripande mot advokatverksamhet vid tillämpning av penningstvättsregelverket

Rubricerade ärende, diarienummer Fi 2018/02158/B, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Taggar:

penningstvätt