Finansdepartementets promemoria Uppgifter om utnyttjande av vissa personaloptioner på individnivå i arbetsgivardeklarationen

Rubricerade ärende, ert diarienummer Fi2017/01205/S3, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.