Finansdepartementets promemoria Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2012

I en av Finansdepartementet upprättad promemoria redovisas förslag till åtgärder på skatteområdet inför 2012 års budgetproposition. Förslagen omfattar ett förstärkt jobbskatteavdrag, en skattesänkning för pensionärer och för utomlands bosatta, ett nedsatt förmånsvärde för vissa miljöbilar samt ändringar av de s.k. 3:12-reglerna (ett höjt schablonbelopp i den s.k. förenklingsregeln, ett höjt tak för beskattning av utdelning i inkomstslaget tjänst samt en regel som avser förhindra skatteplaneringsupplägg med ej varaktiga kapitaltillskott). Vidare föreslås en höjning av skatten på tobak och alkohol. Ändringarna ska införas i bl.a. inkomstskattelagen (1999:1229), lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, skatteförfarandelagen (2011:000), lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt samt lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.