Finansdepartementets remiss av Europeiska kommissionens förslag (KOM (2011)652) till Europaparlamentets och rådets förordning om marknader för finansiella instrument samt förslag (KOM (2011)656) till Europaparlamentets och rådets direktiv om marknader för finansiella instrument

Finansdepartementets remiss av Europeiska kommissionens förslag (KOM (2011)652) till Europaparlamentets och rådets förordning om marknader för finansiella instrument samt förslag (KOM (2011)656) till Europaparlamentets och rådets direktiv om marknader för finansiella instrument Rubricerat ärende, ert diarienummer Fi2011/4467, har remitterats till Regelrådet. Remissen innehåller ingen svensk författningstext och omfattas därför inte av Regelrådets granskning. Mot denna bakgrund avstår Regelrådet ifrån att yttra sig i detta ärende.