Finansdepartementets remiss Säkerhet och avräkning – ett alternativt genomförande av två direktiv (Ds 2013:71)

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.