Finansiering av infrastruktur med skatt eller avgift? (SOU 2018:13)

Rubricerat ärende, diarienummer Fi2018/01015/S1, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att remissen inte innehåller något förslag till författningstext. Remissen omfattas därmed inte av Regelrådets granskning och Regelrådet avstår därför från att yttra sig i ärendet.

Taggar:

infrastruktur