Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel – en balansakt, (SOU 2017:87)

Rubricerade ärende, diarienummer S2017/06371/FS, har remitterats till Regelrådet.

Remissen innehåller inget förslag till författningstext. Remissen omfattas därmed inte av Regelrådets granskning och borde därför inte ha remitterats till Regelrådet.