Finansinspektionens föreskrifter om börsers förteckningar över vissa innehav av finansiella instrument

Rubricerade ärende, diarienummer 18-9128, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.