Finansinspektionens remiss om föreskrifter om vissa betalkonton

Rubricerade ärende, diarienummer FI 15-15930, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.