Folkhälsomyndighetens föreskrifter (FoHMFS 2014:6) om tillståndsbevis

Rubricerade ärende, diarienummer 01647-2018, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.