Förslag till nya föreskrifter om teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat m.m.

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Yttrande över Folkhälsomyndighetens förslag till ändrade föreskrifter om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

I remissen ingår förslag till ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:2) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.

I sak anges förslaget innebära följande. Även museer, konsthallar och nöjesparker, djurparker, temaparker eller andra liknande anläggningar föreslås omfattas av smittskyddsåtgärderna i HSLF-FS 2021:2 vilket innebär att de t.ex. ska räkna fram maxantal för besökare. För museer och konsthallar kommer reglerna om maxantal besökare vara samma som för gym- och sportanläggningar, badhus (badanläggningar) samt handelsplatser. Det vill säga att varje besökare ska kunna disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan, men maximalt 500 personer. För nöjesparker, djurparker, temaparker och liknande anläggningar ska maxantalet beräknas så att varje besökare ska kunna disponera minst 20 kvadratmeter av den tillgängliga ytan. För samtliga verksamhetsutövare som omfattas av föreskrifterna införs ett krav på att säkerställa att personalen får adekvat information om hygienåtgärder för att förhindra smitta. Det föreslås också en bestämmelse om smittskyddsåtgärder för tivolianordningar eller liknande attraktioner.

Förslag till föreskrifter till covid-19-lagen

Rubricerade ärende, ert diarienummer 06063-2020, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet som inkom till Regelrådet den 30 december 2020 med angiven svarstid den 5 januari 2021 och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Förslag till föreskrifter till covid-19-lagen

Rubricerade ärende, ert diarienummer 06063-2020, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet som inkom till Regelrådet den 30 december 2020 med angiven svarstid den 5 januari 2021 och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Förslag till nya allmänna råd och ny vägledning om bassängbad

Rubricerade ärende, ert diarienummer 03017-2017, har remitterats till Regelrådet.

 

Remissen innehåller endast förslag till allmänna råd och vägledning. Remissen omfattas därmed inte av Regelrådets granskning och borde därför inte ha remitterats till Regelrådet.

Förslag till allmänna råd om förändringar i en serveringsverksamhet

Rubricerade ärende, ert diarienummer 04630-2019, har remitterats till Regelrådet.

Remissen innehåller endast förslag till allmänna råd. Remissan omfattas därmed inte av Regelrådets granskning och borde därför inte ha remitterats till Regelrådet.

Förslag till ändring i föreskrifter om kontrollköp av folköl och tobaksvaror

Rubricerade ärende, ert diarienummer 02505-2019, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter (2014:7) om kunskapsprov

Rubricerade ärende, diarienummer 02365-2017, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Yttrande över förslag till ändring i föreskrifter (HSLF-FS 2015:8) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa

Förslaget avser ändringar i föreskrifter (HSLF-FS 2015:8) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa så att antalet kommuner som ska utfärda saneringsintyg minskas från 53 till 33. Det föreslås också att de kommuner med rätt att utfärda saneringsintyg ska utse vilka hamnar som ska användas för att utfärda intygen och att när hamnar tillkommer eller tas bort ska detta rapporteras till Folkhälsomyndigheten. Namnen på de utpekade hamnarna tas enligt förslaget bort från föreskrifterna och ska istället enbart finnas på WHO:s webbplats i särskild förteckning. Det är Folkhälsomyndigheten som ska rapportera aktuella hamnar till WHO.

I övrigt stryks återgiven lagtext och vissa redaktionella ändringar görs liksom mindre förtydliganden.

Yttrande över förslag till ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (FoHMFS 2014:2) om statistiska uppgifter avseende tillverkning av alkoholdrycker och partihandel med spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker resp. (FoHMFS 2014:5) om statistiska uppgifter avseende servering

Folkhälsomyndigheten samlar årligen in uppgifter från innehavare av serveringstillstånd respektive tillverkare och partihandlare av alkoholdrycker. I den s.k. restaurangrapporten ska det varje år lämnas uppgifter om prissättning, omsättning för mat och alkoholdryck och inköpta volymer och i statistikrapporten ska uppgifter om försäljning, import, export och tillverkning lämnas. Sedan den 1 juli 2019 regleras en ny alkoholprodukt, alkoholdrycksliknande preparat, i alkohollagen (2010:1622). Folkhälsomyndigheten bedömer att även den ska omfattas av den årliga statistikinhämtningen och föreslår därför ändringar i de aktuella föreskrifterna. Utöver dessa ändringar föreslås att befintliga bilagor ersätts med en skrivning i föreskrifterna om vilka uppgifter som ska rapporteras till myndigheten och vissa omformuleringar avseende hur rapporteringen ska gå till införs.

Folkhälsomyndighetens förslag till ändring i föreskrifter (HSLF-FS 2016:51) om vaccination av barn enligt det allmänna vaccinationsprogrammet för barn

Rubricerade ärende, ert diarienummer 366/2019, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter (FoHMFS 2014:6) om tillståndsbevis

Rubricerade ärende, diarienummer 01647-2018, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om egenkontrollprogram vid försäljning av tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt ändring i föreskrifter (HSLF-FS 2018:41) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Rubricerade ärende, diarienummer 03794-2018, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Yttrande över Folkhälsomyndighetens förslag till föreskrifter om säkerhetsmärkning på styckförpackningar av tobaksvaror

I förslaget regleras vilka säkerhetsdetaljer som ska användas vid märkning på styckförpackningar av tobaksvaror. Detaljerna är framtagna utifrån nyckelfaktorerna; svårigheten att imitera, kontrollbarhet, implementeringsbarhet samt kostnad. De äkthetsdetaljer som föreslås är

  1. Guilloche (synlig)
  2. Optisk varierbar tryckfärg (synlig)
  3. Mikrotryck (delvis synlig)
  4. Anti-Stokes-tryckfärg (osynlig)
  5. Fluorescerande tryckfärg (delvis synlig)

Guilloche – ornamentaliskt mönster som består av två eller fler sammanflätade band tryckta i flera icke-standardiserade mönster som ofta trycks med offsettryck.

Införandet av bestämmelserna om säkerhetsmärkning ska, enligt förslaget, ske i två steg: den 20 maj 2019 och den 20 maj 2024.

Yttrande över förslag till föreskrifter om tillstånd för viss användning av bekämpningsmedel och om erkännande av yrkeskvalifikationer

Förslaget om tillstånd för viss användning av bekämpningsmedel och om erkännande av yrkeskvalifikationer innebär att bestämmelserna delas upp för växtskyddsmedel och biocidprodukter avseende tillämpningsområde samt tillstånds- och utbildningskrav samt ansökningsförfarande.

Med förslaget ändras tillståndsgivningen för användning av bekämpningsmedel, så att det blir möjligt för enskilda yrkesutövare att ansöka om tillstånd antingen för både biocidprodukter och växtskyddsmedel eller enbart det ena.

Det befintliga kravet på att den sökande ska ha praktisk erfarenhet för att få ett användningstillstånd för tillståndspliktiga bekämpningsmedel tas bort.

För bekämpningsmedel för vilka särskilt omfattande kunskapskrav gäller har kravet på praktisk erfarenhet förtydligats och ett nytt krav har förts in gällande praktikens längd. Den praktiska erfarenheten kan, enligt förslaget, avse både växtskyddsmedel och biocidprodukter inom Folkhälsomyndighetens ansvarsområde eller enbart det ena. Vidare kan den praktiska erfarenheten avse användning av bekämpningsmedel som omfattas av tillstånd enligt både 1 och 2 §§ (2 kap.). Den sökande ska ha arbetat minst 1 500 timmar med tillståndspliktiga bekämpningsmedel under de senaste två åren.

Kravet på att den sökande av tillståndet ska ha teoretiska kunskaper behålls, men en ny formulering gällande växtskyddsmedel föreslås, så att lydelsen blir att den sökande ska ha tillräckliga kunskaper om en säker och hållbar användning av växtskyddsmedel i enlighet med bilaga 1 till hållbarhetsdirektivet.

Till ansökan om tillstånd ska den sökande, enligt förslaget, bifoga utbildningsbevis från utbildning anordnad av Folkhälsomyndigheten samt kopia av giltig legitimation. En tidsbegränsad dispens från kravet på utbildningsbevis kan ges om det finns särskilda skäl.

Ett beviljat tillstånd ska som längst löpa fem år från utbildningsbevisets utfärdandedatum. Tidigare bestämmelser har inneburit att giltighetstiden varit längre än fem år, eftersom den 31 december fem år efter utbildningen har satts som slutdatum för tillstånden. Tillståndet kan tillfälligt förlängas om det finns särskilda skäl. Bestämmelser om möjlighet att återkalla ett tillstånd införs. Ett tillstånd ska, liksom framgår av gällande föreskrifter, kunna förnyas en gång utan att den sökande behöver genomgå utbildning. Detta ska, enligt förslaget, emellertid inte gälla för användningstillstånd för bekämpningsmedel som avser särskilt omfattande kunskapskrav.

Folkhälsomyndigheten får, med förslaget, ansvar för att även anordna utbildning i att använda biocidprodukter. Idag föreligger enbart ansvar för att anordna utbildning i hantering av växtskyddsmedel. Utbildningen ska vara den enda som är godkänd för att ansöka om användningstillstånd för biocidprodukter. Liksom det blir möjligt att utfärda separata tillstånd, kan Folkhälsomyndigheten med förslaget även anordna separata utbildningar.

Enligt förslaget ska utbildningsbevis även utfärdas beträffande användning av biocidprodukter. Giltighetstiden för bevisen ska vara tio år för de som avser bekämpningsmedel enligt 2 kap. 4 § och 5 år för de som avser bekämpningsmedel enligt 2 kap. 5 §.

Slutligen avser förslaget bestämmelser gällande ansökan om erkännande av yrkeskvalifikationer i samband med etablering i Sverige. En ansökan ska innehålla fullständigt namn och adress, en kopia av giltigt pass, kopia av bevis på formella kvalifikationer, kompetens- eller utbildningsbevis som inte är äldre än fem år samt kopia av intyg om eventuell yrkeserfarenhet. Det framgår även vilket underlag den sökande ska komplettera sin ansökan med i fall beslut om erkännande av yrkeskvalifikationer villkoras.

Yttrande över Folkhälsomyndighetens förslag till föreskrifter om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Remissen innehåller förslag till föreskrifter om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Förslaget innebär att Folkhälsomyndigheten tydliggör krav på språk, egenkontroll och produktkontroll.

Folkhälsomyndighetens förslag till föreskrifter om verkställighet för uttag av avgifter för tobaksprodukter

Rubricerade ärende, diarienummer 04241-2017, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Folkhälsomyndighetens förslag till föreskrifter (HSLF-FS 2016:42) om karakteristisk smak i cigaretter, rulltobak och dess delar samt tillsatser i vissa tobaksvaror m.fl.

Remissen inkom till oss den 9 december 2016 med begärt svarsdatum senast den 19 december. Regelrådet behöver minst två veckors remisstid för att kunna behandla ärendet. Då vår förfrågan den 9 december 2016 om förlängd svarstid inte har varit möjlig för er att tillmötesgå saknar Regelrådet möjlighet att behandla ärendet och avstår därför från att yttra sig i detta ärende

Remiss angående upphävande av Folkhälsomyndighetens allmänna råd (HSLF-FS 2015:1) om vaccination mot pneumokocker

Remissen innehåller endast förslag till allmänna råd. Remissen omfattas därmed inte av Regelrådets granskning och borde därför inte ha remitterats till Regelrådet.

 

 

 

Remiss angående upphävande av Folkhälsomyndighetens allmänna råd (HSLF-FS 2015:2) om vaccination mot influensa

Remissen innehåller endast förslag till allmänna råd. Remissen omfattas därmed inte av Regelrådets granskning och borde därför inte ha remitterats till Regelrådet.

Alla nyheter