Yttrande över föreskrifter med anledning av nya krav på upphettade tobaksvaror

Sammantagen bedömning Folkhälsomyndigheten föreslår nya föreskrifter till följd av att nya krav på upphettade tobaksvaror ska implementeras i svensk rätt. Ändringarna följer av direktivet (EU) 2022/2100 och innebär ett förbud mot upphettade tobaksvaror med karakteristisk smak, förbud mot andra tillsatser i upphettade tobaksvaror, samt ett krav på att sådana upphettade tobaksvaror som är en tobaksvara för rökning förses med informationstext... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-foreskrifter-med-anledning-av-nya-krav-pa-upphettade-tobaksvaror/

Yttrande över förslag till föreskrifter om egenkontrollprogram vid försäljning av tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Tobaksfria nikotinprodukter är numera reglerade genom lag och förordning. Vissa av reglerna behöver dock, enligt förslagsställaren, kompletteras för att uppnå syftena med lagen (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter, LTN, bland annat att öka skyddet för barns och ungas hälsa. För att uppnå detta syfte föreslås föreskrifter som preciserar hur egenkontrollprogram för tobaksfria nikotinprodukter ska utformas. Rutinerna i egenkontrollprogram ska bland annat... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-forslag-till-foreskrifter-om-egenkontrollprogram-vid-forsaljning-av-tobaksvaror-elektroniska-cigaretter-och-pafyllningsbehallare/

Yttrande över Folkhälsomyndighetens föreskrifter om tobaksfria nikotinprodukter

Folkhälsomyndigheten föreslår föreskrifter som preciserar kraven på hälsovarningar och innehållsdeklarationer samt hur hälsovarningarna ska återges vid viss marknadsföring riktad till konsumenter. Föreskrifterna i remissen avser produktanmälan, rapporteringsskyldighet, märkning och underrättelseskyldighet om produkters brister. Förslaget anges träda i kraft den 1 januari 2024 avseende 5[1] och 12–13[2] §§, samt i övrigt den 2 maj 2023. Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-folkhalsomyndighetens-foreskrifter-om-tobaksfria-nikotinprodukter/

Förslag till nya föreskrifter om teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat m.m.

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet. Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Alla nyheter