Yttrande över Folkhälsomyndighetens föreskrifter om tobaksfria nikotinprodukter

Folkhälsomyndigheten föreslår föreskrifter som preciserar kraven på hälsovarningar och innehållsdeklarationer samt hur hälsovarningarna ska återges vid viss marknadsföring riktad till konsumenter. Föreskrifterna i remissen avser produktanmälan, rapporteringsskyldighet, märkning och underrättelseskyldighet om produkters brister. Förslaget anges träda i kraft den 1 januari 2024 avseende 5[1] och 12–13[2] §§, samt i övrigt den 2 maj 2023. Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-folkhalsomyndighetens-foreskrifter-om-tobaksfria-nikotinprodukter/

Förslag till nya föreskrifter om teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat m.m.

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet. Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Yttrande över Folkhälsomyndighetens förslag till ändrade föreskrifter om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

I remissen ingår förslag till ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:2) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. I sak anges förslaget innebära följande. Även museer, konsthallar och nöjesparker, djurparker, temaparker eller andra liknande anläggningar föreslås omfattas av smittskyddsåtgärderna i HSLF-FS 2021:2 vilket innebär att de t.ex. ska räkna fram maxantal för besökare. För museer... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-folkhalsomyndighetens-forslag-till-andrade-foreskrifter-om-sarskilda-begransningar-for-att-forhindra-spridning-av-sjukdomen-covid-19/

Förslag till föreskrifter till covid-19-lagen

Rubricerade ärende, ert diarienummer 06063-2020, har remitterats till Regelrådet.   Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet som inkom till Regelrådet den 30 december 2020 med angiven svarstid den 5 januari 2021 och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Alla nyheter