Folkhälsomyndighetens föreskrifter om egenkontrollprogram vid försäljning av tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt ändring i föreskrifter (HSLF-FS 2018:41) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Rubricerade ärende, diarienummer 03794-2018, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.