Folkhälsomyndighetens förslag till föreskrifter om verkställighet för uttag av avgifter för tobaksprodukter

Rubricerade ärende, diarienummer 04241-2017, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Taggar:

tobaksprodukter