Förbättrat genomförande av miljöansvarsdirektivet (promemoria)

Rubricerade ärende, ert diarienummer M2018/02563/R, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget huvudsakligen motiveras av en formell underrättelse från EU-kommissionen avseende det svenska genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/35/EG. Såvitt Regelrådet kan bedöma har regelgivarens utrymme att självständigt utforma sitt förslag till författning varit begränsat. De eventuella effekter av betydelse för berörda företag som förslaget medför får därmed anses härröra från överordnade föreskrifter och Regelrådet yttrar sig därför inte i ärendet.