Föreskrifter om ändring i myndighetens föreskrifter (PTSFS 2008:1) om spektrumauktioner

Rubricerade ärende, diarienummer 16-996, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.