Yttrande över förslag till föreskrifter om skydd för slutanvändare

Remissen innehåller förslag till följande föreskrifter;

  • Post- och telestyrelsens föreskrifter om den information som ska lämnas innan ett avtal ingås (PTSFS 2022:X),
  • Post- och telestyrelsens föreskrifter om offentliggörande av information (PTSFS 2022:X),
  • Post- och telestyrelsens föreskrifter om skyldighet att informera inför en automatisk avtalsförlängning och om årlig information om prisvillkor (PTSFS 2022:X) samt
  • Post- och telestyrelsens föreskrifter om vad en specificerad faktura ska innehålla (PTSFS 2022:X).

De föreslagna föreskrifterna ersätter PTS föreskrifter och allmänna råd PTSFS 2006:3 (föreskrifter om skyldighet att tillhandahålla specificerad telefonräkning), PTSFS 2009:6 (allmänna råd om underrättelse vid villkorsändring), PTSFS 2009:7 (allmänna råd om information om priser, taxor och allmänna villkor) och PTSFS 2013:341 (föreskrifter och allmänna råd om innehåll i avtal).

Förslag till nya föreskrifter om nödkommunikation

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Yttrande över Post- och telestyrelsens förslag till föreskrifter om skyldighet att lämna ut abonnentuppgifter

Remissen innehåller Post- och telestyrelsens förslag till föreskrifter om skyldighet att lämna
ut abonnentuppgifter. Föreskriftsförslaget innehåller bestämmelser om skyldigheten för tjänsteleverantörer[1] att, till den som bedriver eller avser att bedriva abonnentupplysning[2], lämna ut abonnentuppgifter. I föreskrifterna framgår även vilka uppgifter som ska lämnas ut och när.

Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022.

[1] Med tjänsteleverantör avses enligt föreskriftsförslaget den som tillhandahåller en allmänt tillgänglig nummerbaserad interpersonell kommunikationstjänst.

[2] Med abonnentupplysning avses enligt föreskriftsförslaget en förvärvsmässig verksamhet för upplysning om abonnentuppgifter till allmänheten eller för förmedling av abonnentuppgifter för sådant ändamål.

Yttrande över Post- och telestyrelsens förslag till nya föreskrifter om nummerportabilitet

Remissen innehåller förslag till Post- och telestyrelsens föreskrifter om nummerportabilitet.

Det anges att föreskriftsförslaget överensstämmer i stort med innehållet i nu gällande föreskrifter, men har omarbetats med hänsyn till den föreslagna nya lagen om elektronisk kommunikation (nya LEK) och innehåller viss kompletterande detaljreglering. Det som skiljer nu föreslagna föreskrifter från tidigare föreskrifter anges vara följande. Terminologin är något förändrad till följd av nya LEK. Exempelvis ändras tjänsteleverantör till tillhandahållare och abonnent ändras till slutanvändare. I de nu gällande föreskrifterna om nummerportabilitet finns bland annat bestämmelser om vilka tidsgränser som gäller för portering, skyldigheter vid dirigering av kommunikation mot överlämnade nummer, samt informationsskyldigheter till PTS och/eller den som av PTS utsetts att tillhandahålla en central referensdatabas. Bestämmelserna förändras avseende när ett överlämnande ska ske. Till följd av detta behöver även ändringar göras i föreskrifterna. Reglerna i nya LEK innebär att ett nummer ska överlämnas så snart som möjligt den dag som har avtalats mellan slutanvändaren och den mottagande tillhandahållaren. Den mottagande tillhandahållaren ska i sin tur tillhandahålla tjänsten så snart som möjligt och senast inom en arbetsdag från den dag som har avtalats med slutanvändaren. Detta innebär att de porteringstider som framgår av nu gällande föreskrifter på tio dagar för slutanvändare som är näringsidkare ansluten mot fast nätanslutningspunkt respektive tre dagar för övriga stryks. I föreskrifterna införs ett förtydligande om att den mottagande tillhandahållaren ska avtala en tid som ger den överlämnande tillhandahållaren möjlighet att vid behov informera slutanvändaren om eventuell kvarvarande fakturering och bindningstid. Vidare föreslås ändringar av reglerna kring slutanvändarens rätt till sitt nummer. Slutanvändaren får nu rätt att behålla numret under minst en månad efter det att avtalet med tillhandahållaren har upphört. Detta innebär att slutanvändaren har möjlighet att få sitt nummer överlämnat, genom nummerportabilitet till en ny tillhandahållare under minst en månad efter det att avtalet upphört, om inte annat avtalats. De nya bestämmelserna kräver enligt PTS bedömning ett visst förtydligande avseende när en begäran senast ska ske, för att lagens minimikrav ska vara uppfyllt.

En nyhet som följer med den nya regleringen anges vara att det införs ett krav på återaktivering vid misslyckad överlämning. Detta innebär att vid en misslyckad överlämning ska den överlämnande tillhandahållaren återaktivera slutanvändarens nummer och tillhörande tjänster till dess att överlämningen lyckas. Därutöver ska överlämnandet, om det är tekniskt möjligt, ske genom fjärruppdatering av användarprofilen i slutanvändarens terminalutrustning.  En ytterligare nyhet avser rätten för konsumenter att vid byte av tillhandahållare genom nummerportabilitet, vid begäran hos den överlämnande tillhandahållaren, få tillbaka eventuella kvarstående tillgodohavanden avseende förhandsbetalda tjänster. De nya föreskrifterna föreslås träda i kraft samma dag som nya LEK träder i kraft, det vill säga den 1 augusti 2022.

Yttrande över Post- och telestyrelsens förslag till föreskrifter om byte av tillhandahållare av internetanslutningstjänst

Förslagsställaren föreslår föreskrifter innehållandes bestämmelser om byte av tillhandahållare av internetanslutningstjänst enligt 7 kap. 18 § lagen (2022:XXX) om elektronisk kommunikation (nya LEK).

Föreskrifterna föreslås träda i kraft i samband med ikraftträdandet av nya LEK, vilket är den 1 augusti 2022.

Yttrande över Post- och telestyrelsens förslag till nya föreskrifter om säkerhet i nät och tjänster

I remissen ingår förslag till Post- och telestyrelsens föreskrifter om säkerhet i nät och tjänster.

Det anges att de nu föreslagna föreskrifterna innebär en hopslagning av flera gällande föreskrifter inom säkerhetsområdet till en regelsamling. Förslaget till föreskrifter anges specificera och komplettera skyldigheterna i den nya lagen om elektronisk kommunikation (LEK), mer specifikt skyldigheterna i 1 kap. 11 § samt 8 kap. 1, 3 – 6 och 9 §§ i denna lag. I sak anges förslaget i stora delar motsvara de nuvarande föreskrifterna. Vissa krav förtydligas och vissa ändringar och tillägg görs. Det anges att föreskrifterna bland annat innehåller krav på det övergripande säkerhetsarbetet, riskanalys, åtgärder efter riskbedömning, åtgärder avseende åtkomst och behörighet, loggning, kryptering, redundans och reservkraft, åtgärder avseende övervakning och beredskap, fredstida planering för totalförsvarets behov av elektroniska kommunikationer, information till användare om konkret och betydande hot om en säkerhetsincident samt rapportering av säkerhetsincidenter till Post- och telestyrelsen (PTS).

Yttrande över Post- och telestyrelsens förslag till föreskrifter om ersättning vid medverkan i samband med verkställighet av hemlig dataavläsning och förslag till föreskrifter om ersättning vid utlämnande av uppgifter som lagras eller bevaras för brottsbekämpande ändamål

Remissen innehåller Post- och telestyrelsens förslag till föreskrifter om ersättning vid medverkan i samband med verkställighet av hemlig dataavläsning och förslag till föreskrifter om ersättning vid utlämnande av uppgifter som lagras eller bevaras för brottsbekämpande ändamål.

I föreskriftsförslaget om ersättning vid medverkan i samband med verkställighet av hemlig dataavläsning anges de ersättningsnivåer som ska utgå, beroende på vad tillhandahållaren bistår med. Olika ersättning ska utgå om det exempelvis gäller tillhandahållande av upplysningar eller medverkan i form av användande av tekniska metoder. En viss fastställd timersättning ska utgå under kontorstid och en högre timersättning utanför kontorstid. Om kostnaderna för en medverkan avsevärt avviker från den ersättning som ska lämnas enligt föreskriftsförslaget, eller om medverkan sker i någon annan form än de som anges i förslaget, får den medverkansskyldige i stället begära ersättning för skäliga kostnader

som är direkt hänförliga till medverkan. Begäran om ersättning ska i samtliga fall styrkas av ett underlag som den medverkansskyldige lämnar till den verkställande myndigheten.

I föreskriftsförslaget om ersättning vid utlämnande av uppgifter som lagras eller bevaras för brottsbekämpande ändamål anges att den lagringsskyldige vid ett utlämnande ska ersättas utifrån två kategorier. Den första kategorin avser utlämnande av lagrade eller bevarade uppgifter hänförliga till ett efterfrågat geografiskt avgränsat område. Den andra kategorin avser övriga utlämnanden av lagrade eller bevarade uppgifter. Ersättning föreslås utgå för varje utlämnande. Ett utlämnande omfattar samtliga lagrade eller bevarade uppgifter inom en kategori som begärs utlämnade vid ett och samma tillfälle. Ersättning ska utgå med ett visst fast belopp per kategori och tillfälle, liksom att ersättningen varierar om det är på kontorstid eller utanför kontorstid. Om kostnaderna för ett utlämnande avsevärt avviker från den ersättning som ska lämnas enligt de fastställda beloppen, får den lagringsskyldige i stället begära ersättning för skäliga kostnader som är direkt hänförliga till utlämnandet. Begäran om ersättning ska i samtliga fall styrkas av ett underlag som den lagringsskyldige lämnar till den myndighet som begärt att få uppgifterna.

Föreskriftsförslagen ska träda i kraft den 1 januari 2022.

Yttrande över förslag till föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare

Remissen innehåller förslag till ändring i föreskrifter (PTSFS 2020:5) om undantag från tillståndsplikt för vissa radiosändare.

Förslagsställaren avser att med stöd av 12 § förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation (FEK) ändra Post- och telestyrelsens föreskrifter (PTSFS 2020:5) om undantag från tillståndsplikt för vissa radiosändare (undantagsföreskrifterna).

Förslag till föreskrifter om hur avvikelsen ska fastställas vid beräkning av sanktionsavgift i samband med skyldighet att tillhandahålla kontanttjänster

Rubricerade ärende, ert diarienummer 20-12875, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Yttrande över förslag till nya föreskrifter om säkerhetsåtgärder för leverantörer av samhällsviktiga tjänster enligt NIS-lagen

De föreslagna föreskrifterna innehåller bestämmelser om säkerhetsåtgärder för nätverk och informationssystem som används för att tillhandahålla samhällsviktiga tjänster inom sektorn digital infrastruktur enligt 12-14 §§ lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. De som omfattas av de föreslagna bestämmelserna är leverantörer av s.k. auktoritativa och rekursiva namnservertjänster, samt registreringsenheter för toppdomäner inom det globala domännamnssystemet, DNS, som är den bakomliggande tekniska infrastrukturen som genomför domännamnsuppslagningar på internet åt internetanvändare och applikationer. Föreskrifterna reglerar genomförande av riskanalys inklusive riskbedömning, framtagande av åtgärdsplan, säkerhetsåtgärder beroende på utfallet av leverantörens genomförda riskanalys samt åtgärder kopplade till kontinuitetsplanering

Yttrande över förslag till föreskrifter om vilka uppgifter företag ska lämna rörande tillhandahållande av kontanttjänster

Remissen innehåller förslag till Post- och telestyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vilka uppgifter företag ska lämna för tillsyn av den skyldighet kreditinstitut har att tillhandahålla kontanttjänster och om mottagare av uppgifterna.

I sak anges förslaget omfatta följande. De uppgifter som föreslås omfattas av föreskrifterna är plats för kontanttjänsten t.ex. adressuppgift, servicetyp (kontantuttag eller dagskasseinsättning), serviceform (t.ex. bankkassa, ombudslösning eller automat) och tillgänglighet (tillträdeshinder,

öppettider, avgifter och maxbelopp för tjänsten). Det anges att företagen idag lämnar uppgifter om serviceplats och servicetyp och under rubriken serviceform lämnas information om aktuell serviceform på platsen. Det tillkommer således uppgifter om avgifter (endast för kontantuttag), öppettider och maxbelopp vid kontantuttag och dagskasseinsättning. Vidare anges att företag som ska lämna uppgifter kan delas in i två grupper där det skiljer sig vilka uppgifter de två grupperna ska lämna. Huvudmän är de företag som driver eller på annat sätt råder över kontanttjänsten, dvs. Bankomat, ClearOn, banker med kontanthanterande kontor etc. Huvudmän föreslås lämna samtliga uppgifter vilket kommer omfatta alla föreslagna uppgifter enligt ovan men även uppgift om vilka av de kreditinstitut som omfattas av skyldigheten enligt 9 kap. 1 § betaltjänstlagen vars kunder kan använda sig av tjänsten. Kreditinstituten enligt ovan ska i vissa fall (när de inte rapporterar uppgifter som huvudman) lämna andra uppgifter. Uppgifter ska lämnas per serviceform hos huvudman och omfattar uppgifter om summan av dels avgifter som det aktuella kreditinstitutet tar ut från slutkunden för kontantuttaget men även uppgift om avgifter som huvudmannen tar ut. Samt även uppgifter om maxbelopp för kontantuttag/dagskasseinsättning vilket kan skilja sig mellan huvudmannen och kreditinstitutet.

Yttrande över förslag till ändrade föreskrifter om spektrumauktioner

I remissen ingår förslag till ändring i Post- och telestyrelsens föreskrifter (PTSFS 2008:1) om spektrumauktioner.

Förslaget anges innebära att om en sökande hänvisar till en bankgaranti från ett kreditinstitut i Storbritannien för att godkännas som budgivare i auktionen ska detta likställas med en garanti från kreditinstitut eller finansiella institut i EU, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz. Därutöver innebär förslaget att ett nytt stycke läggs till i föreskrifterna. Där anges att tillstånd att använda radiosändare med stöd av lagen om elektronisk kommunikation kan komma att förenas med villkor om krav som är av betydelse för Sveriges säkerhet även om sådana villkor inte har angetts i beslutet att begränsa antalet tillstånd och utfärda allmän inbjudan.

Förslag till föreskrifter om anmälan och lämnande av annan information rörande paketleveranstjänster

Rubricerade ärende, ert diarienummer 19-13379, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Yttrande över föreskrifter om ändring i Post- och telestyrelsens föreskrifter (PTSFS 2015:2) om krav på driftssäkerhet

Remissen innehåller förslag till föreskrifter om ändring i Post- och telestyrelsens föreskrifter (PTSFS) 2015:2) om krav på driftssäkerhet. Det föreslås bland annat ökade dokumentationskrav som innebär att tillhandahållare[1] i sin dokumentation av tillgångar och förbindelser även behöver ange tillgångars och förbindelsers tillverkare. Varje version av dokumentationen ska även sparas i fem år. Det föreslås vidare ändringar av det befintliga riskanalyskravet. Ändringarna anges bestå i att myndigheten föreslår vissa hot som alltid ska analyseras. Dessa utgörs av hotet sabotage, samt information som förmedlas från Post- och telestyrelsen (PTS) om hot till tillhandahållare. Vidare föreslås även bland annat ett nytt krav på riskanalys inför upphandling och kontraktering.

Det framgår att enligt 5 kap. 6 b § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) ska den som tillhandahåller elektroniska kommunikationsnät eller allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att verksamheten uppfyller rimliga krav på driftsäkerhet.

[1] Med tillhandahållare avses såväl tillhandahållare av nät som av tjänster.

Yttrande över Post- och telestyrelsens föreskrifter om vilka uppgifter som ska lagras vid användning av NAT-teknik m.m.

Remissen innehåller Post- och telestyrelsens förslag till föreskrifter om vilka andra uppgifter som ska lagras för att identifiera abonnent och registrerad användare vid användning av NAT-teknik.

I sak innebär förslaget att den lagringsskyldige ska lagra uppgifter om publik ip-adress med tillhörande UDP[1]- eller TCP[2]-portnummer kopplat till användarens ip-adress och spårbar tid för uppkopplingen.

[1] User Datagram Protocol
[2] Transmission Control Protocol

Yttrande över Post- och telestyrelsens förslag till ändrade föreskrifter om fredstida planering för totalförsvarets behov av telekommunikation

Remissen innehåller förslag till ändring i Post- och telestyrelsens föreskrifter (1995:1) om fredstida planering för totalförsvarets behov av telekommunikation m.m.

I sak anges förslaget innebära att det som står om den krets som omfattas av bestämmelserna moderniseras och anges med hänvisning till lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) i stället för telelagen. Den krets som träffas av regleringen ska, vad gäller fredstida planering, planera för att vid höjd beredskap fortsätta driften av verksamheten och så långt som möjligt tillhandahålla samma tjänster som i fredstid. Den berörda kretsen ska styra och överföra nationell trafik inom Sverige samt ställa personal för samverkan till förfogande i den omfattning som krävs. I övrigt föreslås att ett krav om att ett företag ska vara berett att flytta verksamhet till annan enhet inom företaget om en aktuell enhet hotas av markstrid tas bort. Det föreslås också krav avseende den fredstida organisationen med innebörd att företagen ska hålla en organisation för verksamhet vid höjd beredskap och krig aktuell. Ett krav på att begära uppskov för den personal som är krigsplacerad inom försvarsmakten och oundgängligen erfordras för företagets verksamhet vid höjd beredskap och krig föreslås tas bort.

Yttrande över Post- och telestyrelsens förslag till ändring i föreskrifter om rapportering av störningar eller avbrott av betydande omfattning (PTSFS 2012:2)

Remissen innehåller Post- och telestyrelsens förslag till ändring i föreskrifter (PTSFS 2012:2) om rapportering av störningar eller avbrott av betydande omfattning. Föreskrifterna innehåller bestämmelser om på vilket sätt skyldigheten att rapportera störningar ska fullgöras och om undantag från skyldigheten. I enlighet med nu gällande regler ska tillhandahållaren av tjänster lämna en inledande rapport och en kompletterande rapport.

Enligt nu gällande regler ska tillhandahållaren lämna en inledande rapport till Post- och telestyrelsen senast vardagen efter den dag då störningen eller avbrottet har avhjälpts. Detta föreslås ändrat till att tillhandahållaren ska lämna en inledande rapport till Post- och telestyrelsen senast vardagen efter den dag då störningen eller avbrottet inträffade eller uppnådde tröskelvärdet enligt 8 § i föreskriftsförslaget. Det föreslås att den inledande rapporten ska innehålla tillhandahållarens preliminära bedömning av störningens eller avbrottets orsaker.

Vidare föreslås en ändring av ordvalet abonnenter till anslutningar.

Enligt nu gällande regler ska tillhandahållaren lämna en kompletterande rapport till Post- och telestyrelsen inom två veckor från den dag då störningen eller avbrottet har avhjälpts. Detta föreslås ändrat till att en sådan rapport ska lämnas till Post- och telestyrelsen inom två veckor från den dag då störningen eller avbrottet inträffade eller uppnådde tröskelvärdet enligt 8 § i föreskriftsförslaget.

Post- och telestyrelsens förslag till ändring i föreskrifter (PTSFS 2008:1) om spektrumauktioner

Rubricerat ärende, diarienummer 18-2483, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma har förslagsställarens utrymme att självständigt utforma sitt författningsförslag varit begränsat i förhållande till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012. De eventuella effekter av betydelse för berörda företag som förslaget medför får därmed anses härröra från överordnad författning. Regelrådet väljer med anledning av detta att inte yttra sig i ärendet.

Yttrande över Post- och telestyrelsens förslag till föreskrifter om ett kombinerat urvalsförfarande för tillstånd att använda radiosändare i 700 MHz-bandet

Föreskriftsförslaget innehåller bestämmelser om ett kombinerat urvalsförfarande för tilldelning av tillstånd enligt 3 kap. 8 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation avseende ett frekvensblock om 2 x 10 MHz i 700 MHz-bandet. Vidare anges att för det kombinerade urvalsförfarandet gäller även vad som föreskrivs avseende auktioner i 3-7 och 12-18 §§ Post- och telestyrelsens föreskrifter om spektrumauktioner (PTSFS 2008:1).

I föreskriftsförslaget anges att den mängd spektrum i 700 MHz-bandet som får tilldelas en och samma budgivare kan komma att begränsas genom beslut att begränsa antalet tillstånd och utfärda allmän inbjudan (spektrumtak). Det anges att tilldelningen av det tillstånd att använda radiosändare i 700 MHz-bandet som förenas med villkor om täckning och utbyggnad inom landet ska genomföras genom ett kombinerat urvalsförfarande. Urvalsförfarandet föreslås utgöra en kombination av ett jämförande urvalsförfarande och ett anbudsförfarande där det pris budgivaren är villig att betala för tillståndet är utslagsgivande.

Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018 och gäller till och med den 30 juni 2019.

Yttrande över Post- och telestyrelsens förslag till föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare

Remissen innehåller Post- och telestyrelsens förslag till föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare.

Regelrådet har tidigare yttrat sig över samma föreskriftsförslag den 14 februari 2018, ärende med diarienummer RR 2018-17. Konsekvensutredningen ansågs bristfällig i det nämnda ärendet. Därefter har förslagsställaren kompletterat konsekvensutredningen och remitterar nu Regelrådet på nytt.

Regelrådets yttrande i detta ärende omfattar endast förslagsställarens nya nationella undantag för användning av radiosändare för luftburna satellitterminaler. Förslagsställaren anger att det nu gällande undantaget för satellitterminaler i 1 980–2 010 MHz tydliggörs så att det framgår att det endast gäller för icke luftburen användning vilket inte tidigare har förekommit i det här frekvensområdet. Det anges att det nya undantaget möjliggör tillståndsbefriad användning av radiosändare för bredbandsuppkoppling till luftfartyg via satellitnätverk i frekvensområdet 1 980 – 2 010 MHz.

Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 november 2018.

Alla nyheter