Post- och telestyrelsens förslag till nya och reviderade föreskrifter om nummertillstånd

Rubricerat ärende har remitterats till Regelrådet. Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Yttrande över förslag till nya föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare

Remissen innehåller förslag till nya föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare som ska ersätta nu gällande föreskrifter (PTSFS 2020:5) om undantag från tillståndsplikt för vissa radiosändare.

Förslag till föreskrifter om postutdelning

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet. Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Yttrande över förslag till föreskrifter om skydd för slutanvändare

Remissen innehåller förslag till följande föreskrifter; Post- och telestyrelsens föreskrifter om den information som ska lämnas innan ett avtal ingås (PTSFS 2022:X), Post- och telestyrelsens föreskrifter om offentliggörande av information (PTSFS 2022:X), Post- och telestyrelsens föreskrifter om skyldighet att informera inför en automatisk avtalsförlängning och om årlig information om prisvillkor (PTSFS 2022:X) samt Post- och telestyrelsens föreskrifter om vad en... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-forslag-till-foreskrifter-om-skydd-for-slutanvandare/

Alla nyheter