Yttrande över förslag om ändring i föreskrifter (PTSFS 2022:3) om förmedling av nödkommunikation och tillhandahållande av lokaliseringsuppgifter till samhällets alarmeringstjänst

Sammantagen bedömning Post- och telestyrelsen föreslår ändringar i föreskrifterna om förmedling av nödkommunikation och tillhandahållande av lokaliseringsuppgifter till samhällets alarmeringstjänst. Det nu aktuella förslaget att ändra nödkommunikationsföreskrifterna föranleds av en delegerad EU förordning (112-förordningen). Regelrådet finner en delaspekt av konsekvensutredningen bristfälligt beskriven: särskild hänsyn till små företag vid reglernas utformning. Övriga delaspekter i konsekvensutredningen är godtagbara. Regelrådet finner därför att... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-forslag-om-andring-i-foreskrifter-ptsfs-20223-om-formedling-av-nodkommunikation-och-tillhandahallande-av-lokaliseringsuppgifter-till-samhallets-alarmeringstjanst/

Yttrande över förslag till nya föreskrifter om användning av nummer ur den svenska telefoninummerplanen samt krav på nummerpresentation

Sammantagen bedömning Regelrådet finner att samtliga delaspekter i förslaget är godtagbart beskrivna. Gällande konkurrenspåverkan har förslagsställaren beskrivit utförligt, men det hade varit önskvärt med ytterligare resonemang om hur de ökade kostnaderna och hur omstruktureringen av ägandet av tjänster påverkar konkurrensen i branschen. Regelrådet finner också att PTS väl har beskrivit alla tekniska lösningar och aspekter kring ärendet och hur marknaden... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-forslag-till-nya-foreskrifter-om-anvandning-av-nummer-ur-den-svenska-telefoninummerplanen-samt-krav-pa-nummerpresentation/

Yttrande över förslag till föreskrifter som genomför ändringar i radioutrustningsdirektivet

Förslaget till föreskrifter innebär nya krav på viss radioutrustning beträffande laddningskapacitet, information och märkning samt att sådan utrustning ska gå att köpa utan laddare. Dessa förslag följer av ändringar i EU:s radioutrustningsdirektiv. Förslaget till nya föreskrifter innehåller även en del redaktionella och formaliakorrigeringar i förhållande till befintliga föreskrifter (PTSFS 2016:5), som föreslås upphävas.

Post- och telestyrelsens förslag till nya och reviderade föreskrifter om nummertillstånd

Rubricerat ärende har remitterats till Regelrådet. Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Alla nyheter