Yttrande över förslag till föreskrifter som genomför ändringar i radioutrustningsdirektivet

Förslaget till föreskrifter innebär nya krav på viss radioutrustning beträffande laddningskapacitet, information och märkning samt att sådan utrustning ska gå att köpa utan laddare. Dessa förslag följer av ändringar i EU:s radioutrustningsdirektiv. Förslaget till nya föreskrifter innehåller även en del redaktionella och formaliakorrigeringar i förhållande till befintliga föreskrifter (PTSFS 2016:5), som föreslås upphävas.

Post- och telestyrelsens förslag till nya och reviderade föreskrifter om nummertillstånd

Rubricerat ärende har remitterats till Regelrådet. Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Yttrande över förslag till nya föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare

Remissen innehåller förslag till nya föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare som ska ersätta nu gällande föreskrifter (PTSFS 2020:5) om undantag från tillståndsplikt för vissa radiosändare.

Förslag till föreskrifter om postutdelning

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet. Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Alla nyheter