Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:219) om prisrapportering av fågelkött och ägg

Förslagen medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig i detta ärende.