Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:88) om vissa ärendens handläggningstid inom djurområdet

Förslagen medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig i detta ärende.