Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:32) om körprov för taxiförarlegitimation

De föreslagna reglerna synes i allt väsentligt överensstämma med de som Regelrådet yttrade sig över den 26 mars 2013 (N2008:05/2014/88, Näringsdepartementets diarienummer N2014/1095/TE). Regelrådet lämnar därför inget nytt yttrande.