Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2005:47) om anläggningsstöd för energiskog

Förslagen medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig i detta ärende.