försäkringsföretag som har beviljats undantag enligt 1 kap. 19 eller 19 b §§ försäkringsrörelselagen (2010:2043)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Finansinspektionen (FI) föreslår nya föreskrifter om försäkringsföretag som har beviljats undantag enligt 1 kap. 19 eller 19 b §§ försäkringsrörelselagen (2010:2043) (FRL), så kallade mindre försäkringsföretag. Förslaget är en del av det svenska genomförandet av Solvens 2-direktivet (Direktiv 2009/138/EU om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) av den 25 november 2009 inklusive de ändringar som har införts genom Omnibus 2-direktivet).

FI:s förslag innehåller endast särregler för mindre företag i de delar av FRL där alternativa regler bedöms som nödvändiga för att undantag ska kunna medges. FI föreslår också kompletterande regler till de regler om företagsstyrning som föreslås i lag. På flera områden föreslår FI att nuvarande regler behålls oförändrade, eller i stora delar oförändrade. Det gäller reglerna om värdering, investeringar och kapitalbas. Justeringar föreslås dock av bestämmelserna för att bli mer risk- och principbaserade. De föreslagna reglerna om kapitalkrav utgår däremot från det som föreslogs i utredningen Rörelsereglering för försäkring och tjänstepension (SOU 2011:68)(Regelrådets Dnr: N 2008:05/2011/429). FI har även gjort justeringar för att de föreslagna föreskrifterna ska kunna tillämpas tillsammans med de delar av FRL där undantag inte beviljas.