Försäkringskassans föreskrifter om procentsatser för beräkning av egenavgifter till sjukförsäkringen för år 2017

Rubricerade ärende, diarienummer 51112-2016, har remitterats till Regelrådet.

Remissen inkom till oss den 17 november 2016 med begärt svarsdatum senast den 29 november. Regelrådet behöver minst två veckors remisstid för att kunna behandla ärendet. Då vår förfrågan den 24 november 2016 om förlängd svarstid inte har varit möjlig för er att tillmötesgå saknar Regelrådet möjlighet att behandla ärendet och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.