Yttrande över förslag till föreskrifter om beräkning av sjukförsäkringsavgift vid karenstid för sjuk-penning

Remissen innehåller förslag till föreskrifter som beskriver hur beräkningen av sjukförsäkrings-avgift vid karenstid för sjukpenning ska göras. I konsekvensutredningen anges att förslagsställaren anser att de nya föreskrifterna bör träda i kraft den 1 november 2023.

Förslag till föreskrifter om sjukförsäkringsavgift vid karenstid för sjukpenning avseende år 2023

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet. Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Yttrande över Försäkringskassans förslag till nya föreskrifter om sjukförsäkringsavgift vid karenstid för sjukpenning avseende år 2022

I remissen ingår förslag till Försäkringskassans föreskrifter om sjukförsäkringsavgift vid karenstid för sjukpenning avseende år 2022. Enligt förslaget ska den procentsats som sjukförsäkringsavgiften ska uppgå till enligt 3 kap. 17 § socialavgiftslagen (2000:980) avseende år 2022 tillämpas på inkomster upp till och med 10 prisbasbelopp. Avgiften föreslås till följande nivåer: ·       med en karenstid på 1 dag 3,84 %, ·      ... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-forsakringskassans-forslag-till-nya-foreskrifter-om-sjukforsakringsavgift-vid-karenstid-for-sjukpenning-avseende-ar-2022/

Reviderat förslag till föreskrifter om sjukförsäkringsavgift vid karenstid för sjukpenning avseende år 2021

Rubricerade ärende, ert diarienummer 010215-2020, har remitterats till Regelrådet.   Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Alla nyheter