Yttrande över Försäkringskassans förslag till nya föreskrifter om sjukförsäkringsavgift vid karenstid för sjukpenning avseende år 2022

I remissen ingår förslag till Försäkringskassans föreskrifter om sjukförsäkringsavgift vid karenstid för sjukpenning avseende år 2022.

Enligt förslaget ska den procentsats som sjukförsäkringsavgiften ska uppgå till enligt 3 kap. 17 § socialavgiftslagen (2000:980) avseende år 2022 tillämpas på inkomster upp till och med 10 prisbasbelopp.

Avgiften föreslås till följande nivåer:

·       med en karenstid på 1 dag 3,84 %,

·       med en karenstid på 14 dagar 3,59 %,

·       med en karenstid på 30 dagar 3,36 %,

·       med en karenstid på 60 dagar 3,09 %,

·       med en karenstid på 90 dagar 2,91 %.

På inkomster över 10 prisbasbelopp tillämpas procentsatsen 3,64 %.

Reviderat förslag till föreskrifter om sjukförsäkringsavgift vid karenstid för sjukpenning avseende år 2021

Rubricerade ärende, ert diarienummer 010215-2020, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Förslag till föreskrifter om sjukförsäkringsavgift vid karenstid för sjukpenning avseende år 2021

 

Rubricerade ärende, ert diarienummer 010215-2020, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Yttrande över Försäkringskassans föreskrifter om procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen för år 2019

I remissen ingår förslag till Försäkringskassans föreskrifter om sjukförsäkringsavgift vid karenstid för sjukpenning.

I sak innebär förslaget att den procentsats som sjukförsäkringsavgiften ska uppgå till tillämpas på inkomster upp till och med 8,0 prisbasbelopp och är: med en karenstid på 1 dag 3,92 procent, med en karenstid på 14 dagar 3,54 procent, med en karenstid på 30 dagar 3,34 procent, med en karenstid på 60 dagar 3,10 procent samt med en karenstid på 90 dagar 2,92 procent. På inkomster över 8,0 prisbasbelopp tillämpas procentsatsen 3,64 procent.

Till remissen har förslagsställaren även bifogat den konsekvensutredning som remitterades föregående år avseende de föreskrifter om procentsatser som gäller innevarande år. Utifrån denna konsekvensutredning går det att utläsa att de nu föreslagna nivåerna innebär följande förändring.

Nivån vid 1 dags karens sänks från 3,97 till 3,92 %.
Nivån vid 14 dagars karens sänks från 3,55 till 3,54 %.
Nivån vid 30 dagars karens sänks från 3,35 till 3,34 %.
Nivån vid 60 dagars karens sänks från 3,11 till 3,10 %.
Nivån vid 90 dagars karens sänks från 2,94 till 2,92 %.

Yttrande över Försäkringskassans förslag till föreskrifter om procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen för år 2019

Remissen innehåller Försäkringskassans förslag till föreskrifter om procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen för år 2019. Det föreslås att egenavgift till sjukförsäkringen avseende beskattningsår 2019 som debiteras år 2020 beräknas enligt följande procentsatser på inkomster upp till och med åtta gånger prisbasbeloppet vid årets ingång:

För försäkrad med en dags karenstid 3,97 procent.
För försäkrad med 14 dagars karenstid 3,55 procent.
För försäkrad med 30 dagars karenstid 3,35 procent.
För försäkrad med 60 dagars karenstid 3,11 procent.
För försäkrad med 90 dagars karenstid 2,94 procent[1].

På inkomster över åtta gånger prisbasbeloppet tillämpas procentsatsen 3,64 procent för sjukförsäkringsavgift enligt 3 kap. 17 § socialavgiftslagen (2000:980).

Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

[1] Motsvarande procentsatser för år 2018 är för en dags karenstid 4,80 procent, 14 dagars karenstid 4,35 procent, 30 dagars karenstid 4,11 procent, 60 dagars karenstid 3,82 procent och 90 dagars karenstid 3,62 procent.

Försäkringskassans förslag till ändring i föreskrifter (FKFS 2017:16) om procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen för år 2018

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Yttrande över förslag till ändring i föreskrifter (FKFS 2014:1) om bidrag till arbetsgivare för köp av arbetsplatsnära stöd för återgång i arbete

Föreskrifterna ändras med anledning av att förordning (2018:95) om ändring av förordning (2014:67) om bidrag till arbetsgivare för köp av arbetsplatsnära stöd för återgång i arbete träder ikraft den 1 juli 2018.

Enligt förslaget utvidgas stödet till att även omfatta planering, genomförande och uppföljning av åtgärder för återgång i arbete. Bidraget byter även namn till arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd. Enligt förslaget ska anordnaren som utför en rehabiliteringsinsats tillhandahålla arbetsgivaren information om utförda insatser i den omfattning som arbetsgivaren behöver för sin redovisning. Anordnare ska, liksom enligt gällande föreskrifter, vara godkänd av Försäkringskassan. Ett godkännande ges till anordnare under förutsättning att de uppfyller informationskraven om utförda insatser. Ett lämnat godkännande kan återkallas om anordnaren inte uppfyller kraven.

Försäkringskassans förslag till föreskrifter om procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen för år 2018

Rubricerat ärende, diarienummer 051512-2017, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

 

 

Försäkringskassans förslag till ändring i föreskrifter (FKFS 2008:6) om statligt tandvårdsstöd

Rubricerade ärende, diarienummer 17588-2017, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

 

Försäkringskassans föreskrifter om procentsatser för beräkning av egenavgifter till sjukförsäkringen för år 2017

Rubricerade ärende, diarienummer 51112-2016, har remitterats till Regelrådet.

Remissen inkom till oss den 17 november 2016 med begärt svarsdatum senast den 29 november. Regelrådet behöver minst två veckors remisstid för att kunna behandla ärendet. Då vår förfrågan den 24 november 2016 om förlängd svarstid inte har varit möjlig för er att tillmötesgå saknar Regelrådet möjlighet att behandla ärendet och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

 

Yttrande över Försäkringskassans förslag till föreskrifter om assistansersättning

Remissen innehåller förslag till föreskrifter om assistansersättning (FKFS 2016:4). Förslaget innehåller bland annat nya bestämmelser avseende vilka uppgifter som ska redovisas på varje räkning när utbetalning sker i efterskott. Uppgifterna ska lämnas inför varje månadsavstämning till skillnad från idag, vid förskottsbetalning, då uppgifterna lämnas i slutet av beviljandeperioden vilken i normalfallet är sex månader. Samt även en ny bestämmelse avseende hur assistansersättningen ska betalas ut när en beviljandeperiod innehåller både efterskotts- och förskottsbetalning. Detta är enligt förslagsställaren främst aktuellt i samband med övergången till efterskottsbetalning. Förslaget innehåller även en bestämmelse om att redovisning av lämnad assistans ska ske kronologist, det vill säga att månaderna under vilken assistans lämnats ska redovisas i rätt ordning för att utbetalning ska kunna ske. Förslaget innehåller vidare redaktionella ändringar och tillägg, jämfört med gällande föreskrifter, avseende bland annat handlingar som krävs för utbetalning av assistansersättning för assistans som utförs före beslut om assistansersättning samt återbetalning av assistansersättning.

Yttrande över Försäkringskassans förslag till föreskrifter om procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkring för år 2016

I remissen föreslås ändringar av hur sjukförsäkringen för år 2016 ska beräknas på inkomster upp till och med 7,5 gånger prisbasbeloppet vid årets ingång. Procentsatsen är liksom tidigare beroende på hur många dagars karenstid den försäkrade har. Egenavgiften är höjd för samtliga nivåer. Vid en dags karentid är den höjd från 4,66 % till 5,32 % och vid 90 dagars karenstid är den höjd från 3,76 till 3,93 %.

Försäkringskassans förslag till ändring i föreskrifter (FKFS 2011:6) om ersättning för kostnader för sjuklön

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Kanslisvar avseende Försäkringskassans förslag till föreskrifter om procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen för år 2015

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt att Regelrådet yttrar sig.

Kanslisvar avseende Försäkringskassans förslag till ändrade föreskrifter om bidrag till arbetsgivare för köp av arbetsplatsnära stöd

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt att Regelrådet yttrar sig.

Remissvar över Försäkringskassans förslag till ändring i föreskrifter (FKFS 2011:6) om ersättning för kostnader för sjuklön

Remissvar över Försäkringskassans förslag till föreskrifter om bidrag till arbetsgivare för köp av arbetsplatsnära stöd för återgång i arbete

Överordnad förordning finns inte tillgänglig varför Regelrådet inte kan bedöma konsekvenserna utifrån den föreslagna föreskriften. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Yttrande över Försäkringskassans förslag till ändrade föreskrifter om assistansersättning

Remissen innehåller förslag till ändring i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning. Ändringarna föreslås på grund av ändringar i Socialförsäkringsbalken (SFB) som träder i kraft den 1 juli 2013. Förslaget innebär ändrade regler kring tidpunkten och frekvensen för ansökan om att erhålla assistansersättning. Exempelvis föreslås att assistansersättning endast lämnas under förutsättning att den som är arbetsgivare för eller uppdragsgivare åt personlig assistent månadsvis lämnar uppgifter i efterhand som visar den arbetstid som en assistent har arbetat hos en assistentberättigad. Syftet med de föreslagna ändringarna anges vara att underlätta kontrollmöjligheten av begärd assistansersättning genom det månatliga rapporteringsförfarandet.

Försäkringskassans förslag till föreskrifter om procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen för år 2014

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Försäkringskassans förslag till ändring i föreskrifter (FKFS 2011:6) om ersättning för kostnader för sjuklön

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Alla nyheter