Försäkringskassans förslag till ändring i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning samt Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2002:6) om assistansersättning

Försäkringskassans förslag till ändring i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning samt Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2002:6) om assistansersättning Rubricerat ärende, era diarienummer 063936-2011 och 063922-2011, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.