Försäkringskassans förslag till föreskrifter om procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen för år 2018

Rubricerat ärende, diarienummer 051512-2017, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.