Förslag från Skatteverket att ändra kommande vägdataförordning

Rubricerade ärende, diarienummer N2018/05550/MRT, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.