Förslag om ändring av kapitel 4 och 5 i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:11) om finsk-svensk isklass

Förslaget medför såvitt kan bedömas ytterst begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig i ärendet.