Förslag om ändring i föreskrifter och allmänna råd (BFS 1993:58) om konstruktionsregler

Rubricerat ärende, ert dnr 1399-4833/2009, har remitterats till Regelrådet. Med hänsyn till det stora antal remisser som kommit in till Regelrådet avstår Regelrådet från att yttra sig i ärendet.