Förslag om ändring i högskoleförordningen (1993:100) och ändringar i förordningen (2007:1068) om instruktion för Centrala etikprövningsnämnden

Rubricerat ärende har remitterats till Regelrådet. Förslagen har såvitt kan bedömas inga eller obetydliga effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande.