Förslag om E-postadress m.m. i vissa register

Rubricerat ärende, ert diarienummer Ju2003/3545/L1, har remitterats till Regelrådet. Förslagen medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att avge yttrande i detta ärende.