Förslag om upphävande av föreskrifter (NFS 2001:6 och NFS 2001:7) om träskyddsbehandling

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Det bakomliggande förslaget

Förslag