Förslag till upphävande av föreskrifter (NFS 2008:14) om lämnande av uppgifter med anledning av producentansvaret för elektriska och elektroniska produkter

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet. Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Naturvårdsverkets förslag att bilda Nämdöskärgårdens nationalpark

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet. Remissen innehåller inget förslag till författningstext. Remissen omfattas därmed inte av Regelrådets granskning.

Yttrande över Naturvårdsverkets förslag till nya föreskrifter om deponering av brännbart avfall och organiskt avfall

Sammantagen bedömning Remissen innehåller förslag till reviderad föreskrift om deponering av organiskt avfall och brännbart avfall, vilket skulle innebära att möjligheten att söka dispens för deponering av organiskt avfall och brännbart avfall på grund av kapacitetsbrist försvinner. Förslaget innehåller också en precisering av dispenstid för deponering av vattenverksslam och uppdateringar av hänvisningar till uppdaterad lagstiftning och standarder på området. Regelrådet... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-naturvardsverkets-forslag-till-nya-foreskrifter-om-deponering-av-brannbart-avfall-och-organiskt-avfall/

Yttrande över Naturvårdsverkets förslag till föreskrifter om ersättning för restaurering av ängs- och betesmarker samt hamlade träd med natur- och kulturmiljövärden

Sammantagen bedömning Regelrådet finner beskrivningen av förslagets bakgrund och syfte, alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd, berörda företag utifrån storlek och bransch, förslagets överensstämmelse med EU-rätten, tidpunkt för ikraftträdande och behov av speciella informationsinsatser och regleringens påverkan på företagen i andra avseenden godtagbar. Regelrådet finner beskrivningen av berörda företag utifrån antal, påverkan på företagens kostnader,... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-naturvardsverkets-forslag-till-foreskrifter-om-ersattning-for-restaurering-av-angs-och-betesmarker-samt-hamlade-trad-med-natur-och-kulturmiljovarden/

Alla nyheter