Förslag till uppdaterat nationellt luftvårdsprogram

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet. Remissen innehåller inget förslag till författningstext och omfattas därmed inte av Regelrådets granskning. Regelrådet förutsätter att kommande författningsförslag på området remitteras till Regelrådet på sedvanligt sätt.

Förslag till ändring i föreskrifter (NFS 2015:10) om jägarexamen

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet. Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Yttrande över föreskrifter om ersättning till kommunerna för insamling av förpackningar som omfattas av producentansvar

Remissen innehåller förslag till föreskrifter om ersättning till kommunerna för insamling av förpackningar som omfattas av producentansvar (NFS 2023:XX). Av remissen framgår att föreskrifterna syftar till att säkerställa ett enhetligt och ändamålsenligt beräkningsunderlag som ger förutsättningar att sammanställa det underlag som behövs för att beräkna ersättningar. Kommunerna har samma förutsättningar när deras kostnader för insamling ersätts. Ersättningen baseras på schabloner där... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-foreskrifter-om-ersattning-till-kommunerna-for-insamling-av-forpackningar-som-omfattas-av-producentansvar/

Yttrande över förslag till föreskrifter om skyldighet för näringsidkare att lämna uppgifter till statistik om uppkommet avfall

Förslaget avser att motivera företagens uppgiftsskyldighet gällande statistik om uppkommet avfall med stöd av bemyndigandet i 15 § förordningen (2001:100) om den officiella statistiken istället för som tidigare med stöd av 7 kap. 9 § avfallsförordningen (2020:614). Förslaget avser inga andra ändringar. Enkätundersökningen kvarstår oförändrad.

Alla nyheter