Förslag om upphävande av föreskrifter (SJVFS 2015:10) om statligt stöd till produktion av biogas för gödsel

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Det bakomliggande förslaget

Förslag