Förslag på föreskrifter och allmänna råd om sjötrafiken på Vänern

Rubricerat ärende, ert dnr 060603-TSS2009-2759, har remitterats till Regelrådet. Med hänsyn till det stora antal remisser som kommit in till Regelrådet avstår Regelrådet från att yttra sig i ärendet.