Förslag på modell för fastställande av kontrollfrekvens för regelbunden riskbaserad offentlig kontroll

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Remissen innehåller inget förslag till författningstext. Remissen omfattas därmed inte av Regelrådets granskning och Regelrådet avstår därför från att yttra sig över förslaget.

Det bakomliggande förslaget

Förslag