Förslag till nya föreskrifter om registrering och godkännande m.m.

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet. Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Yttrande över förslag till nya föreskrifter om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel

Livsmedelsverket föreslår att tillverkare, förädlare eller som från tredjeland importerar material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel, ska anmäla sin verk-samhet till kontrollmyndigheten för registrering. Verksamheter som bedrivs av livsmedelsföretagare samt av Försvarsmakten, Fortifikations-verket, Försvarets materielverk eller Försvarets radioanstalt – eller för respektive myndighets räkning – föreslås vara undantagna från registreringskravet. De nu föreslagna föreskrifterna kommer att... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-forslag-till-nya-foreskrifter-om-material-och-produkter-avsedda-att-komma-i-kontakt-med-livsmedel/

Yttrande över förslag till nya föreskrifter om dricksvatten

Remissen innehåller förslag till föreskrifter om dricksvatten (0000:00). Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2020/2184 av den 16 december 2020 om kvaliteten på dricksvatten (härefter nya dricksvattendirektivet) har som mål att skydda människors hälsa från de skadliga effekterna av alla slags föroreningar av dricksvatten genom att säkerställa att det är hälsosamt och rent samt att förbättra tillgången till dricksvatten. Direktivet fastställer de... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-forslag-till-nya-foreskrifter-om-dricksvatten/

Förslag på modell för fastställande av kontrollfrekvens för regelbunden riskbaserad offentlig kontroll

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet. Remissen innehåller inget förslag till författningstext. Remissen omfattas därmed inte av Regelrådets granskning och Regelrådet avstår därför från att yttra sig över förslaget.

Alla nyheter