Yttrande över förslag till ändring i Livsmedelsver-kets föreskrifter om livsmedelshygien för att möjlig-göra traditionella lagringsmetoder av ost

I promemorian föreslås kompletteringar som medger vissa undantag från hygienlagstiftningen i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om livsmedelshygien för att möjliggöra för livsmedelsföretag att lagra ost enligt traditionella metoder i jordkällare, gruvor, grottor, bunkrar och andra utrymmen. För att inte äventyra livsmedelssäkerheten anges att krav ställs på de livsmedelsföretag som väljer att tillämpa undantaget att de ska dokumentera särskilda rutiner för... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-forslag-till-andring-i-livsmedelsver-kets-foreskrifter-om-livsmedelshygien-for-att-mojlig-gora-traditionella-lagringsmetoder-av-ost/

Yttrande över förslag till föreskrifter om snus och snusliknande produkter och tuggtobak

Förslaget avser nya föreskrifter om snus, snusliknande produkter och tuggtobak. Nuvarande föreskrifter om snus och tuggtobak LIVSFS 2012:6 upphävs med förslaget. Från och med den 1 januari 2023 jämställs i livsmedelslagen (2006:804) snusliknande pro-dukter med livsmedel på samma sätt som snus och tuggtobak. Med snusliknande produkter avses produkter som till användningssättet motsvarar snus. Snusliknande produkter är tobaksfria produkter med eller... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-forslag-till-foreskrifter-om-snus-och-snusliknande-produkter-och-tuggtobak/

Förslag till nya föreskrifter om registrering och godkännande m.m.

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet. Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Yttrande över förslag till nya föreskrifter om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel

Livsmedelsverket föreslår att tillverkare, förädlare eller som från tredjeland importerar material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel, ska anmäla sin verk-samhet till kontrollmyndigheten för registrering. Verksamheter som bedrivs av livsmedelsföretagare samt av Försvarsmakten, Fortifikations-verket, Försvarets materielverk eller Försvarets radioanstalt – eller för respektive myndighets räkning – föreslås vara undantagna från registreringskravet. De nu föreslagna föreskrifterna kommer att... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-forslag-till-nya-foreskrifter-om-material-och-produkter-avsedda-att-komma-i-kontakt-med-livsmedel/

Alla nyheter