Yttrande över förslag om att upphäva nationella bestämmelser om ommärkning och omförpackning av livsmedel i vissa fall

Förslaget innebär att 15–16 §§ Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om livsmedelshygien upphävs. Reglerna i 15–16 §§ LIVSFS 2005:20 ställer krav som går utöver EU-lagstiftningen och innebär begränsningar för när livsmedel får märkas om med ett senare datum samt restriktioner för när ett livsmedel får förpackas om och i vissa fall när de får djupfrysas. Ändringen föreslås träda i kraft så... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-forslag-om-att-upphava-nationella-bestammelser-om-ommarkning-och-omforpackning-av-livsmedel-i-vissa-fall/

Remiss angående fastställande av kontrollfrekvens för regelbunden riskbaserad offentlig kontroll av kontaktmaterialverksamheter

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet. Remissen innehåller inget förslag till författningstext. Remissen omfattas därmed inte av Regelrådets granskning.

Yttrande över förslag till föreskrifter om ändring av föreskrifter om kontrollfrekvens för riskbaserad offentlig kontroll

Förslaget innebär ändringar i 1 och 2 §§ i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2023:2) om kontrollfrekvens för riskbaserad offentlig kontroll. Remissen innehåller även förslag till allmänna råd, vilka inte omfattas av Regelrådets granskning. Förslagsställaren föreslår att tillämpningsområdet för Livsmedelsverkets föreskrifter om kontrollfrekvens och riskbaserad offentlig kontroll ändras till att omfatta sådana verksamheter som har registrerats enligt 2 kap. 1 § Livsmedelsverkets... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-forslag-till-foreskrifter-om-andring-av-foreskrifter-om-kontrollfrekvens-for-riskbaserad-offentlig-kontroll/

Yttrande över förslag till ändring i Livsmedelsver-kets föreskrifter om livsmedelshygien för att möjlig-göra traditionella lagringsmetoder av ost

I promemorian föreslås kompletteringar som medger vissa undantag från hygienlagstiftningen i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om livsmedelshygien för att möjliggöra för livsmedelsföretag att lagra ost enligt traditionella metoder i jordkällare, gruvor, grottor, bunkrar och andra utrymmen. För att inte äventyra livsmedelssäkerheten anges att krav ställs på de livsmedelsföretag som väljer att tillämpa undantaget att de ska dokumentera särskilda rutiner för... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-forslag-till-andring-i-livsmedelsver-kets-foreskrifter-om-livsmedelshygien-for-att-mojlig-gora-traditionella-lagringsmetoder-av-ost/

Alla nyheter