Förslag till vägledningstexter om att förpacka och förpacka om livsmedel m.m.

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet. Remissen innehåller inget förslag till författningstext. Remissen omfattas därmed inte av Regelrådets granskning och borde därför inte ha remitterats till Regelrådet.

Förslag till föreskrifter om handelsbeteckningar för fiskeri- och vattenbruksprodukter

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet. Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Förslag till ändring i föreskrifter om djupfrysta livsmedel

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet. Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Yttrande över förslag om att upphäva nationella bestämmelser om ommärkning och omförpackning av livsmedel i vissa fall

Förslaget innebär att 15–16 §§ Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om livsmedelshygien upphävs. Reglerna i 15–16 §§ LIVSFS 2005:20 ställer krav som går utöver EU-lagstiftningen och innebär begränsningar för när livsmedel får märkas om med ett senare datum samt restriktioner för när ett livsmedel får förpackas om och i vissa fall när de får djupfrysas. Ändringen föreslås träda i kraft så... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-forslag-om-att-upphava-nationella-bestammelser-om-ommarkning-och-omforpackning-av-livsmedel-i-vissa-fall/

Alla nyheter