Förslag till ändrade föreskrifter om kompletterande uppgifter till statistik om bonus m.m.

Rubricerade ärende, ert diarienummer 2019/74, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.