Förslag till ändrade föreskrifter om uppgifter till konjunkturstatistik om löner i privat sektor

Rubricerade ärende, ert diarienummer 2019/73, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.