Förslag till ändrade programstrukturer för de nationella yrkesprogrammen i gymnasieskolan och yrkesdansarutbildningen

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Det bakomliggande förslaget

Förslag