Yttrande över förslag till föreskrifter om vilka kurser enligt ämnesplaner som motsvaras av nivåer i ämnen enligt ämnesplaner

Skolverket gör bedömningen att förslaget inte medför effekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt. Regelrådet kan konstatera att konsekvensutredningen saknar en beskrivning av vilka åtgärder som har vidtagits för att förslaget inte ska medföra mer långtgående kostnader eller begränsningar än nödvändigt, samt hur och när förslaget ska utvärderas. Förslaget remitterades till Regelrådet efter att den nya... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-forslag-till-foreskrifter-om-vilka-kurser-enligt-amnesplaner-som-motsvaras-av-nivaer-i-amnen-enligt-amnesplaner-2/

Yttrande över förslag till föreskrifter om vilka kurser enligt ämnesplaner som motsvaras av nivåer i ämnen enligt ämnesplaner

Sammantagen bedömning Regelrådet kan konstatera att konsekvensutredningen saknar en beskrivning av vilka åtgärder som har vidtagits för att förslaget inte ska medföra mer långtgående kostnader eller begränsningar än nödvändigt, samt hur och när förslaget ska utvärderas. Förslaget remitterades till Regelrådet efter att den nya förordningen om konsekvensutredningar (SFS 2024:183) trädde i kraft, varför sådan information borde funnits med i konsekvensutredningen.... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-forslag-till-foreskrifter-om-vilka-kurser-enligt-amnesplaner-som-motsvaras-av-nivaer-i-amnen-enligt-amnesplaner/

Förslag till ändring av förordningen (SKOLFS 2018:50) om läroplan för förskolan

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet. Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Förslag till ändring i föreskrifter (SKOLFS 2016:11) om ansökan om erkännande av yrkeskvalifikationer samt legitimation för lärare och förskollärare

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet. Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Alla nyheter