Skolverkets förslag med anledning av införandet av ämnesbetyg

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Förslag till ändring i föreskrifter (SKOLFS 2021:28) om fjärrundervisning

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Förslag till föreskriftsändringar i ämnet hantverk samt om kurser för hantverksprogrammet

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Förslag till förenklad betygsskala inom kommunal vuxenutbildning

Rubricerade ärende, ert diarienummer 2020:1646, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Förslag till föreskrifter om mål för komvuxarbetet inom kommunal vuxenutbildning samt motsvarandelistan

Rubricerade ärende, ert diarienummer 6.1.2 – 2021:583, har remitterats till Regelrådet.

 

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Förslag till ändring i föreskrifter (SKOLFS 2008:9) om utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar

Rubricerade ärende, ert diarienummer 2021:584, har remitterats till Regelrådet.

 

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Förslag till ändring i skollag (2010:800) och skolförordning (2011:185)

Rubricerade ärende, ert diarienummer 6.1.1-2020:495, har remitterats till Regelrådet.

 

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Förslag till föreskrifter om insamling av uppgifter för Skolenhetsregistret m.m.

Rubricerade ärende, ert diarienummer 6.1.2-2020:1955, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Skolverkets förslag till ändringar i kursplaner och kunskapskrav

Rubricerade ärende, ert diarienummer 2020:1466, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Förslag till ändring i föreskrifter (SKOLFS 2012:102) om kommuners och landstings uppgiftsskyldighet för underlag till riksprislistan avseende gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och internationella skolor

Rubricerade ärende, ert diarienummer 6.1.2-2020:1285, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Förslag till föreskrifter om ämnesplan för ämnet lås- och passerteknik i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå m.m.

Rubricerade ärende, ert diarienummer 2019:01073, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Förslag till ändring i Skolverkets förskrifter till följd av regeringens förslag om att särskild utbildning för vuxna ska upphöra som skolform

Rubricerade ärende, ert diarienummer 6.1.2–2020:682, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Förslag till föreskrifter om statsbidrag för anställning av lärarassistenter

Rubricerade ärende, ert diarienummer 2020:595, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Förslag till föreskrifter om statsbidrag till huvudmän som inrättar karriärsteg för lärare

Rubricerade ärende, ert diarienummer 2020:592, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Förslag till ändringar i flera föreskrifter inom gymnasieskolan m.fl.

Rubricerade ärende, ert diarienummer 6.1.1 – 2020:431, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Förslag till ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:147) om utformningen av gymnasieintyg efter introduktionsprogram i gymnasieskolan

Rubricerade ärende, ert diarienummer 2019:879, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Skolverkets förslag till nya och ändrade ämnesplaner m.m. inom barn- och fritidsprogrammet m.fl. samt förslag till ändringar i föreskrifter (SKOLFS) 2012:4)

Rubricerade ärende, ert diarienummer 2017:1728, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Skolverkets förslag till nya och ändrade ämnesplaner m.m. inom vård- och omsorgsprogrammet samt förslag till ändringar i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:4)

Rubricerade ärende, ert diarienummer 2019:177, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Förslag till nya ämnesplaner och ändrad programstruktur inom fordons- och transportprogrammet samt förslag till Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:4) om krav på yrkeskunskaper

Rubricerade ärende, ert diarienummer 2019:979, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Yttrande över Skolverkets förslag till ändring av föreskrifter (2011:142) om uppgiftsinsamling från huvudmännen inom skolväsendet m.m.

Skolverket föreslår ändringar i föreskrifter (SKOLFS 2011:142) om uppgiftsinsamling från huvudmän inom skolväsendet m.m. Ändringarna avser dels vissa definitioner som exempelvis validering, dels att benämningen förskolechef ändras till rektor. Vidare avser förslaget ändringar i hur uppgifter samlas in från grundsärskolan, specialskolan och gymnasiesärskolan så att uppgifterna nu ska samlas in på individnivå istället för som idag på gruppnivå. Detsamma ska gälla för sameskolan.

Utöver detta ska Skolverket upphöra med insamling av en del uppgifter som bland annat rör nationella prov, samtidigt som fler uppgifter om bland annat modersmål och modersmålsundervisning tillkommer i den årliga uppgiftsinsamlingen. Dessa uppgifter ska framöver samlas in på individnivå istället för på gruppnivå. Insamling ska även ske av uppgifter om sammanhållna yrkesutbildningar, så kallade nationella yrkespaket. När det gäller kommunal vuxenutbildning som anordnas av annan aktör än kommun eller landsting tillkommer uppgifter om utbildningsanordnares organisationsnummer, uppgifter om lärarnas undervisningsämne samt den nivå som läraren undervisar på. Inom utbildningen svenska för invandrare försvinner insamling av uppgifter om elevers kön och hemkommun.

Alla nyheter