Förslag till nytt ämne – artificiell intelligens – i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet. Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Yttrande över förslag till föreskrifter om hantering och genomförande av digitala nationella prov

Remissen avser Skolverkets förslag till föreskrifter om hanteringen och genomförande av digitala nationella prov i Skolverkets så kallade digitala provtjänst. Skolverkets digitala provtjänst är en helhetslösning för förberedelse, genomförande och bedömning av digitala nationella prov. Systemet utgör en elektronisk samverkan mellan huvudmän, skolenheter och Skolverket, vilket ger möjlighet till överföring av uppgifter, säker inloggning, provgenomförande, bedömning och resultathantering i en... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-forslag-till-foreskrifter-om-hantering-och-genomforande-av-digitala-nationella-prov/

Förslag till föreskrifter om tilläggsbelopp i enlighet med uppdrag 25 i Skolverkets regleringsbrev för budgetåret 2022

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet. Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Alla nyheter