Förslag till ändring av föreskrift om insamling av uppgifter för statistikändamål

Rubricerade ärende, ert diarienummer UHM-2020-0102-66, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.